Warszawa 23 Października 2020 roku

W związku z bardzo szybko rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa COVID – 19 wielu rodziców postanowiło zatrzymać dzieci w domu przez nadchodzące 2 tygodnie. Dziś Premier poinformował opinię publiczną o decyzji rządu związanej z przejściem na naukę zdalną młodzieży z klas IV-VIII. Czy wszyscy Państwo jesteście w stanie zapewnić dzieciom opiekę w domach?

Sytuacja w naszej szkole jest dość trudna ze względu na stałą rotację pracowników szkoły, którzy pozostają w domach na kwarantannie. Dotyczy to również uczniów, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną lub sami są chorzy i mają pozytywne wyniki testu.

Ze względu na bardzo niską frekwencję uczniów w szkole pod koniec bieżącego tygodnia chcielibyśmy zapewnić wszystkim dzieciom pozostającym w domach – naukę zdalną. Niewątpliwie czasowe ograniczenie zajęć stacjonarnych zminimalizuje zagrożenie przenoszenia choroby w środowisku szkolnym, zapewniając zarówno rodzicom jak też pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa.

Aby zorganizować pracę szkoły w trybie hybrydowym dla klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych musimy otrzymać od państwa jasną deklarację związaną z obecnością dziecka w szkole lub też jego pozostaniem w domu. Nauczanie częściowo stacjonarne a częściowo on-line, wymaga nowego tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli oraz decyzji, kto pracuje stacjonarnie a kto pozostaje w domu i pracuje zdalnie.

Dlatego prosimy o zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną do sekretariatu szkoły (lub ew.  wychowawców klas), kto z Państwa nie może zatrzymać dziecka w domu w dniach 26.10-06.11.2020r i będzie ono uczęszczało do szkoły w dotychczasowym trybie.

Wszystkim dzieciom pozostającym na nauce zdalnej zapewnimy zajęcia on-line.

W imieniu nauczycieli SPS nr 327

zespół kierowniczy

Małgorzata Dońska-Olszko i Izabela Suwińska

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do rodziców z 8 Września
Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
PROŚBY I ZALECENIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SPS 327

Warszawa 9 czerwca 2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że na poniższym linku można zarejestrować dziecko na „Lato w mieście” w naszej szkole

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 • Pierwszy turnus 29 czerwca- 3 lipca
 • Drugi turnus 6 lipca – 10 lipca

W sprawie dowozu dzieci do szkoły prosimy Rodziców o kontaktowanie się z Dzielnicowymi Wydziałami Edukacji.

Wszystkie procedury bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19 zamieszczone są poniżej.

Zapraszamy

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące akcji „Lato w Mieście”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 327 W OKRESIE PANDEMII
25 MAJA – 26 CZERWCA 2020R.

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły tylko od strony boiska (wskazane jest by w miarę możliwości była to zawsze ta sama osoba). Prosimy o zaznaczanie na liście obecności wyłożonej na parterze budynku przybycie dziecka do szkoły oraz jego odbiór po zajęciach.
 2. Rodzice proszeni są o noszenie maseczek i rękawiczek na terenie placówki i w budynku szkoły.
 3. Rodzice podpiszą jednorazowo pisemną zgodę na mierzenie dziecku temperatury przy każdym wejściu do szkoły (termometr bezdotykowy).
 4. Rodzice przy każdej wizycie w szkole wypełnią ankietę dotyczącą niekontaktowania się z osobami przebywającymi na kwarantannie.
 5. Rodzice przekazują ucznia pracownikowi szkoły w wyznaczonej strefie na parterze budynku, w której jednocześnie przebywać mogą 2 osoby dorosłe z dziećmi przy zachowaniu min. 2 metrów dystansu. Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych podczas przekazywania uczniów pracownikom szkoły i pozostawanie na jej terenie możliwie najkrótszy okres czasu.
 6. Dzieci nie przywożą z domu żadnych zabawek lub sprzętów. Dopuszczamy przywożenie z domu do szkoły książki do komunikacji przez uczniów przyjeżdżających na specjalistyczne zajęcia porozumiewania się (AAC).
 7. Posiłki dla uczniów klas I-III oraz przedszkolaków prosimy dostarczać w pojemnikach plastikowych i przekazywać wyznaczonej osobie w szatni na parterze.
 8. Uczniowie przebywają podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz specjalistycznych w określonych pomieszczeniach.
 9. Personel szkoły przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa – pracuje w środkach ochronnych (fartuchy, maseczki, rękawiczki, ew. dodatkowo przyłbice plastikowe) – wszyscy często myjemy ręce.
 10. Pomieszczenia klasowe i pracownie są wietrzone a pomoce i wszelkie sprzęty dezynfekowane przed zajęciami z kolejnym uczniem. Dopuszczamy prowadzenie zajęć na terenie zielonym wokół szkoły oraz na boisku szkolnym.
 11. Sekretariat szkolny obsługuje rodziców po wcześniejszym kontakcie telefonicznymi i umówieniu się z rodzicem na parterze budynku – pracownicy sekretariatu (Marzenka, Irenka lub dyrektor) będą do Państwa schodzić na parter o wyznaczonej godzinie celem przekazania niezbędnych dokumentów. Sprawy wymagające jedynie omówienia prosimy załatwiać telefonicznie.

Zespół kierowniczy: M. Dońska-Olszko, I. Suwińska

Warszawa 18 maja 2020

Drodzy Rodzice,

W związku z możliwością częściowego uruchamiania zajęć opiekuńczych dla najmłodszych dzieci a także wybranych zajęć specjalistycznych dla uczniów klas IV-VIII  podjęliśmy wszelkie niezbędne działania by wyjść naprzeciw Państwa obecnym potrzebom i oczekiwaniom.

Nie jesteśmy w stanie przywrócić aktualnie normalnego działania szkoły, albowiem musimy przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa na terenie placówki wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zdecydowaliśmy zwolnić z pracy w trybie stacjonarnym pracowników, którzy przekroczyli 60-ty rok życia lub ze względów zdrowotnych znajdują się w grupie wysokiego ryzyka. Młodzi pracownicy, którzy sami  mają małe dzieci i często mieszkają ze swoimi rodzicami podjęli decyzję o pozostaniu na zasiłkach opiekuńczych. Powrotowi do pracy stacjonarnej towarzyszą obawy o bezpieczeństwo własne pracowników oraz ich rodzin, podobnie jak Państwo zapewne nie czują się w pełni komfortowo myśląc o konieczności dowożenia dzieci do szkoły w sytuacji, gdy sami musicie wracać do swoich zakładów pracy. Wielu z Państwa zdecydowało, że dzieci nie wrócą już do szkoły w tym roku szkolnym ale oczywiście nie wszyscy mają taką możliwość i w pełni rozumiemy konieczność udzielenia Państwu wsparcia przez naszą placówkę.

Niemniej jednak informuję, że wprowadzone procedury bezpieczeństwa wymagają od nas maksymalnego ograniczania kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, ustawicznej dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń oraz wszelkich wykorzystywanych  pomocy dydaktycznych, prowadzenia znaczącej części zajęć opiekuńczych i specjalistycznych na powietrzu (czyli  na boisku szkolnym i w otaczającym terenie zielonym) a także zabezpieczenia personelu maskami, przyłbicami, fartuchami oraz rękawiczkami.

Wszyscy pracownicy i rodzice/uczniowie muszą codziennie podpisać oświadczenie o braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie a także poddać się mierzeniu temperatury. Szczegółowe informacje związane z procedurą bezpieczeństwa zawiesimy pod koniec tygodnia na stronie www naszej szkoły. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zasad, które będą obowiązywały wszystkie osoby przebywające na terenie SPS nr 327.

Wychowawcy poinformują Państwa w jaki dzień i w jakim przedziale czasowym dzieci będą miały zorganizowane od 25 maja zajęcia specjalistyczne. Oczywiście prowadzone przez nauczycieli lekcje i spotkania on-line zostaną w pełni utrzymane do końca roku szkolnego.

 

Warszawa 18 maja 2020 r.

Zespół kierowniczy: Małgorzata Dońska-Olszko, Izabela Suwińska

Warszawa 06 maja 2020

Drodzy Rodzice przedszkolaków,

W związku z planowanym przez Prezydenta miasta Warszawy uruchamianiem oddziałów przedszkolnych od dnia 18 maja br. zwracam się z prośbą o pisemne poinformowanie sekretariatu szkoły czy  Wasze dziecko wymaga opieki naszego przedszkola i czy zamierzacie przyprowadzać/dowozić dziecko na zajęcia opiekuńcze do SPS nr 327.

Mamy wszyscy duże obawy związane z bezpieczeństwem dzieci i całych rodzin, zarówno naszych podopiecznych, jak też kadry pracującej z przedszkolakami. Postaramy się jednak spełnić zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja br. dotyczące określonych warunków, jakie muszą zostać spełnione przy uruchamianiu placówek opieki i wychowania przedszkolnego. Wymagania GIS są bardzo restrykcyjne i wprowadzają wiele zmian w normalnym funkcjonowaniu grupy przedszkolnej. Poza noszeniem maseczek i dezynfekcją, do której dzieci są już pewnie przyzwyczajone, bo widzą ją u Państwa  w domu, personel będzie nosił rękawiczki, fartuchy i przyłbice. Musi być także zachowany odpowiedni odstęp między dziećmi, osobami, które oddają dziecko do przedszkola, opiekunami w grupie. Dzieci mają bardzo ograniczoną liczbę zabawek a tym samym i sprzętów rehabilitacyjnych. Nie będą też mogły korzystać z książek komunikacyjnych i własnych pomocy ponieważ nie ma możliwości ich dezynfekowania. Przebywanie dziecka w grupie przedszkolnej na pewno nie będzie tak komfortowe jak do tej pory i będzie wiązało się z koniecznością przystosowania do nowych warunków.

Aktualne przepisy prawa mówią, iż powinniśmy w pierwszej kolejności zapewnić opiekę dzieciom rodziców pracujących, w szczególności tym, których zawody są krytyczne dla walki z pandemią COVID – 19. Wiem także od nauczycieli, że niektórzy z Państwa nie planują oddawania dzieci pod opiekę naszej placówki właśnie ze względów bezpieczeństwa samych dzieci oraz Państwa rodzin.

Otwarcie szkoły, nawet dla nielicznej grupy dzieci, wymaga odpowiednich przygotowań, na które na szczęście mamy jeszcze trochę czasu. Musimy jednak uzyskać od Państwa informacje pozwalające nam  zaplanować dalsze działania. Dlatego też proszę Rodziców zgłaszających dzieci do opieki przedszkolnej o podanie informacji na adres sekretariat@sp327.edu.pl z uwzględnieniem następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka,

– godziny pobytu dziecka na terenie szkoły,

– dostarczanie obiadów własnych z domu lub zamawianie cateringu (o ile będzie to możliwe).

Dziękuję

Dyrektor Małgorzata Dońska-Olszko

Warszawa 29 marca 2020

Drodzy Rodzice,

Znaleźliśmy się w nietypowej i trudnej dla wszystkich sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem koronawirusa COVID – 19. Decyzją ministra edukacji, szkoły w całym kraju zostały zamknięte do Świąt Wielkanocnych. Nie wiemy jednak czy po przerwie świątecznej będziemy mogli wrócić do pracy i spotkać się w szkole z naszymi uczniami. Bardzo czekamy na ten moment i rozumiemy jakie wyzwania stanęły obecnie przed Rodzicami uczniów z niepełnosprawnością.

W miarę możliwości, zarówno wychowawcy klas, jak też wszyscy specjaliści starają się wspierać Państwa w codziennej edukacji i usprawnianiu dzieci. Cała kadra pedagogiczna naszej szkoły jest do Państwa dyspozycji gotowa realizować program nauki zgodny z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi uczniów. Nauczyciele przesyłają Państwu opracowane przez nich materiały edukacyjne i karty pracy, prezentacje, filmiki, instrukcje pracy z dziećmi a także linki do platform edukacyjnych i rekomendowanych przez MEN e-podręczników, czy wreszcie zasobów Internetu z ciekawymi pomysłami. Ich codzienna zdalna praca ma na celu wsparcie Państwa w kształceniu dzieci podczas domowej izolacji. Spotykacie się on-line – grupa na Facebooku, Skypie, Messengerze, platformach do video-konferencji  (zoom)   i innych portalach pozwalających na kontakt bezpośredni i zdalne nauczanie. To jakaś namiastka szkoły …. Choć wiemy jak ważne są dla naszych uczniów bezpośrednie kontakty społeczne. Tak jak nam wszystkim, im także musi teraz  bardzo brakować kolegów z klasy i codziennego szkolnego życia.

No cóż, w chwili obecnej priorytetem jest zdrowie i życie naszych rodzin i pozostanie w domach.

Prosimy zwracajcie się do nas o konkretne pomoce edukacyjne, lekcje i zadania. Zgłaszajcie wychowawcom, którzy są w stałym kontakcie z zespołami nauczycielskimi, swoje i uczniów potrzeby, oczekiwania i troski. Postaramy się, najlepiej jak umiemy, razem z Państwem realizować edukację domową.

W imieniu nauczycieli SPS nr 327

zespół kierowniczy

Małgorzata Dońska-Olszko i Izabela Suwińska

W związku z decyzją MEN z dnia 11.03.2020r. zajęcia w szkole i przedszkolu oraz WWRD zostają odwołane od 12 marca br. Uczniowie, których pracujący rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki mogą w dniach 12 i 13.03.20 r. przebywać w szkole na zaj. opiekuńczo – wychowawczych pod opieka dyżurujących nauczycieli. Od 16 marca br. wszystkie placówki oświatowe, w tym nasza szkoła zostają zamknięte. Rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły lub przedszkola. Odpowiednie wnioski znajdują się na stronie ZUS.

Przypominamy również o obowiązku poinformowania szkoły w przypadku zachorowania, kontaktu z osoba chorą lub odbywania kwarantanny.

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz oświadczenia (za miesiąc marzec) dotyczące indywidualnego dowozu dzieci do placówki będą przesyłane drogą elektroniczną do Rodziców oraz do Wydziałów Oświaty i Wychowania.

W sprawie wymienionych dokumentów prosimy o kontakt mailowy na adres: intendent@sp327.edu.pl
W szczególności prosimy o podanie adresu mailowego do wysyłki dokumentów.