Stowarzyszenie Rozumieją nas (dawna nazwa Spokojne Jutro) jest organizacją pożytku publicznego. Od 2001 r. działa na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową i złożoną, zwłaszcza niemówiących i z poważnymi zaburzeniami komunikacji, na terenie kraju, a szczególnie województwa mazowieckiego.

Stowarzyszenie propaguje metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej poprzez organizowanie konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, wydawanie publikacji, prowadzenie szkoleń non-profit dla nauczycieli/terapeutów zatrudnionych w placówkach specjalnych i integracyjnych, konsultacje udzielane rodzinom dzieci i osób dorosłych, użytkowników AAC.

Mając na celu jak najpełniejsze włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością, systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju projektach krajowych i europejskich oraz organizuje wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne, obozy artystyczne, wycieczki dydaktyczne, imprezy sportowe, a także pomoc materialną i psychologiczną.

Działalność Stowarzyszenia zdecydowanie zmieniła sytuację osób z poważnymi zaburzeniami mowy lub jej brakiem w zakresie dostępu do właściwej terapii i nowoczesnej technologii.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Rozumieją Nas i ofercie szkoleniowej znajduje się na stronie: www.rozumiejanas.org

Kontakt mailowy ze Stowarzyszeniem: sekretariat@rozumiejanas.org