Metoda Tomatisa  jest to stymulacja audio – psycho – lingwistyczna, którą proponujemy uczniom z:

  • zaburzeniami uwagi słuchowej, mających trudności ze świadomym odbieraniem bodźców dźwiękowych, interpretacją pytań i poleceń,
  • nadpobudliwością psychoruchową, nadmierną męczliwością,
  • trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • słabą koncentracją uwagi,
  • zaburzeniami mowy,
  • autyzmem.

Po przeprowadzeniu specjalistycznej diagnozy, stosowana jest terapia, która polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego. Program stymulacji realizowany jest w trzech sesjach i obejmuje od 60 do 120 seansów. W pierwszej pasywnej fazie terapii stosowana jest najczęściej muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie, filtrowane w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział dziecka, np. czytanie.