Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr  327.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA i jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Lewkowicz
 • E-mail: zlewkowicz@sp327.edu.pl
 • Telefon: 22 822 12 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do dyrektora szkoły pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor szkoły: Małgorzata Dońska-Olszko
 • Adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
  Białobrzeska 44
  02-325 Warszawa
 • E-mail: mdonska@sp327.edu.pl
 • Telefon: 22 8221261

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
 • Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 327 w Warszawie jest usytuowane od ul. Białobrzeskiej. Jest wyposażone w szerokie drzwi dostępne dla osób poruszających się na wózku.   Przed wejściem znajdują się schody (2 stopnie) i podjazd dla wózków. Wejście jest zadaszone.
 • Od strony boiska jest wejście dla osób  niepełnosprawnych korzystających z transportu samochodowego.  Jest wyposażone w szerokie drzwi dostępne dla osób poruszających się na wózku.  Brak barier – poziom zero. Wejście jest zadaszone.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 • W budynku szkoły korytarze są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze  przedzielone ze względów bezpieczeństwa pożarowego  przeszkleniami, na których  zastosowano kolorowe, kontrastowe
 • W budynku szkoły schody wyposażone są w poręcze. Schody zostały oznakowane taśmami antypoślizgowymi  o  kolorze
 • W budynku szkoły jest  winda osobowa, która umożliwia  osobom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z wszystkich  kondygnacji (0-3).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Budynek szkoły jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Winda umożliwia wjazd  na wszystkie kondygnacje (0-3) oraz rampa umożliwiająca  korzystanie z pomieszczeń  na poziomie -0,5.
 • Nie ma zainstalowanej pętli
 • Pomieszczenia szkolne oznaczone są symbolami PCS do komunikacji alternatywnej.
 • Personel obsługowy udziela informacji o pomieszczeniach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  znajdują się na terenie dziedzińca szkolnego. Wjazd od ul. Radomskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z polskiego tłumacza migowego po zgłoszeniu z 3 dniowym wyprzedzeniem.