Pierwszą jednostką organizacyjną Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 była Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 przy ul. Radomskiej 13/21.

Szkoła powstała w 1985 roku z inicjatywy rodziców skupionych w Krajowym Komitecie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, jako pierwsza tego typu szkoła w Polsce. Organem prowadzącym i finansującym szkołę było wówczas Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Obecnie organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta st. Warszawy, a Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nad nami nadzór merytoryczny. Do roku 1985 dzieci i młodzież niepełnosprawna ruchowo uczyła się w domu realizując obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego. Pod wpływem działalności rodziców i przekonywania władz oświatowych o konieczności włączenia dzieci niepełnosprawnych do edukacji instytucjonalnej, władze dzielnicy Ochota przeznaczyły parter budynku przy ul. Radomskiej 13/21 na nową placówkę i  Kuratorium powołało do życia szkołę podstawową dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Warunki lokalowe (małe ciasne pomieszczenia – ogółem około 400 metrów powierzchni) określały możliwość uruchomienia tylko 3 oddziałów klasowych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. W placówce znalazło wówczas swoje miejsce nauki i wychowania około 20 uczniów w wieku 7-12 lat. Wielu naszych absolwentów po ukończeniu klasy III kontynuowało naukę w placówkach integracyjnych lub rejonowych.
Pierwszym dyrektorem szkoły od 01 września 1985 roku do końca sierpnia 1988 roku była dr Anna Lechowicz. To Ona tworzyła placówkę od podstaw zatrudniając nauczycieli i specjalistów. W latach 1988 – 1995 szkołą kierowała mgr Alina Sarnecka, która aktualnie pracuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od września 1995 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 109 pełni mgr Małgorzata Dońska – Olszko.

Integracja była w tamtym czasie zupełnie nowym nurtem, mało rozpowszechnionym. Należało bardzo zabiegać u dyrektorów warszawskich szkół o względy dla naszych absolwentów, by mogli oni kontynuować naukę z rówieśnikami i nie wracać do domu na nauczanie indywidualne. Przez wiele lat Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 nie zapewniała nauki wszystkim dzieciom, których rodzice zgłaszali się do szkoły w okresie naboru. Na miejsce jednej klasy odchodzącej przyjmowana była kolejna grupa ośmiorga dzieci, bo tylko tyle stolików mieściło się w salach lekcyjnych.

Przez 20 lat pracowaliśmy w bardzo trudnych warunkach. Wraz z reformą edukacji i skróceniem szkoły podstawowej do 6 lat nawiązaliśmy współpracę z różnymi placówkami na Ochocie, w celu wynajęcia od nich pomieszczeń dla naszych uczniów z klas IV-VI. Były to, zarówno szkoły rejonowe, jak i specjalne. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni na Radomskiej biegali do różnych szkół, gdzie znajdowały się nasze zespoły klasowe kontynuujące naukę na poziomie nauczania blokowego. W ten sposób poszerzyliśmy ofertę edukacyjną placówki i  objęliśmy opieką większą liczbę dzieci, ale bynajmniej takie warunki nie ułatwiały nam pracy, organizacji zajęć czy też zapewnienia podopiecznym kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych.

Przez wiele lat podejmowaliśmy intensywne starania o pozyskanie budynku, który umożliwiłby rozwój placówki. Kierowaliśmy liczne projekty i pisma do władz oświatowych oraz Radnych miasta Warszawy o umożliwienie dostępu do edukacji dzieciom niepełnosprawnym ruchowo. Rodzice zbierali podpisy pod petycjami do decydentów. Bezskutecznie. Zmieniały się władze miasta a wraz z nimi samorządy lokalne wdrażały nowe, inne rozwiązania administracyjne. Problem dzieci niepełnosprawnych był dla wszystkich ważny, lecz gubił się w gąszczu zmian, reform i różnych koncepcji edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Dopiero w roku 2006 Radni Miasta st. Warszawy na wniosek Biura Edukacji przeznaczyli dla szkoły nową siedzibę przy ul Białobrzeskiej 44 oraz powołali Gimnazjum Specjalne nr 161.

Rok szkolny 2006/2007, jakże dla nas szczęśliwy, rozpoczął się już w nowej siedzibie, choć klasy I-III  w dalszym ciągu uczyły się przy ul. Radomskiej ze względu na trwające remonty.

Remont szkoły trwał kilka lat, odbywało się to etapami, najpierw wyremontowane zostało trzecie piętro, potem pierwsze, co wiązało się z wyprowadzką klas IV – VI i gimnazjum. Na półtora roku zagościły one w Zespole Szkół nr 89 przy ul Skaryszewskiej. Był to trudny czas, ale także bardzo owocny i pełny wrażeń dla uczniów i nauczycieli. Pomimo dość trudnych warunków lokalowych miło wspominamy pobyt w szkole przy ul. Skaryszewskiej. Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i serdecznie. Uczniowie nawiązali kontakty ze starszymi kolegami, brali udział w różnych imprezach i wydarzeniach organizowanych przez gospodarzy. Tam też zaczęła się nasza przygoda z harcerstwem. Ostatnim etapem modernizacji budynku było piętro przedszkolaków. Pani Dyrektor ponownie szukała miejsca na tymczasowy pobyt uczniów. Przedszkolaki znalazły miejsce w Szkole Podstawowej Nr 227 im. kapitana Lucyny Hertz przy ul. Astronautów 17.

Remont trwał długo ale…

Udało się, PO 30 LATACH MAMY NOWĄ SZKOŁĘ. 

Od stycznia 2015 roku Zespół Szkół Specjalnych nr 109 jest nowoczesną placówką, w pełni dostosowaną do potrzeb grupy małych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Placówka i jej wyposażenie w pełni odpowiada standardom takich szkół w Unii Europejskiej.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 wchodzi szkoła podstawowa wraz z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum oraz zespół wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci i ich rodzin. Po trzech dekadach pracy w trudnych i ciasnych warunkach lokalowych, nareszcie mamy szanse na rozwój. Ogromna dynamika zmian stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo. Od 2006 roku działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju a w 2010 roku uruchomiliśmy pierwszą grupę przedszkolną.

Reforma oświaty w 2017, która między innymi zakłada likwidację gimnazjów. spowodowała przekształcenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w szkołę podstawową (przepisy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ust. 3, art. 249 (Dz. U. z 2017 r., poz. 60). I tak od 1 września 2017 roku nasza placówka ponownie stała się Szkołą Podstawową Specjalną nr 327 z siedzibą w Warszawie (UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego). Historia zatoczyła koło i nasza placówka wróciła do poprzedniej nazwy. Jedynie siedziba szkoły, to już nie ulica Radomska ale Białobrzeska 44.

Budynek szkoły ma długą historię. W latach 1932 – 1944 w budynku mieściło się żeńskie gimnazjum i liceum Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtamejerowej. Była to bardzo elitarna szkoła warszawska, uczyły się w niej dziewczynki z dobrych domów. Uczennice  nosiły zielone mundurki i berety, które zdobiła koniczynka – znak szkoły.

Budynek szkoły przetrwał II wojnę światową, ponieważ znajdował się tam niemiecki szpital polowy. Po wojnie gmach stał się własnością miasta stołecznego Warszawy.

Od tamtych czasów budynek naszej szkoły przeszedł generalny remont, pozostała tylko pamiątkowa tablica informacyjna, która znajduje się na ścianie od ul. Białobrzeskiej.

 Zdjęcie tablicy pamiątkowej

Zdjęcie tablicy pamiątkowej

Historia budynku naszej szkoły została ujęta w artykule Gazety Wyborczej w 2014 roku

Podczas uroczystości z okazji XX rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 (czerwiec 2006r.), nasi absolwenci wspominali.