1) 1.1.1    Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 ul. Białobrzeska 44.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr.1 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2023 nr 2023/BZP 00238872/01/P