Małgorzata Dońska-Olszko

Dyrektor

Małgorzata Dońska-Olszko – Honorowy Profesor Oświaty (2010r.)

Nauczyciel – pedagog specjalny oraz  specjalista rehabilitacji ruchowej. 35-cio letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym i zaburzeniami rozwojowymi pochodzenia neurologicznego, w tym 20 lat na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i złożoną. Stypendystka Fundacji Eisenhowera – USA (2000) w dziedzinie edukacji dla wszystkich, włączenia społecznego oraz roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim.  Od 2006 roku pełni z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej funkcję Krajowego Koordynatora Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (www. european-agency.org). Wielokrotnie uczestniczyła w zespole ekspertów powołanym przez Ministra Edukacji ds. reformy systemu oświaty pod kątem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Działacz w organizacjach pozarządowych – Stowarzyszenie „Mówić bez słów” oraz „Rozumieją nas”. Lider, koordynator i wykładowca licznych projektów szkoleniowych (współfinansowanych z funduszy UE) dla nauczycieli i terapeutów nt. nowoczesnych metod pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i poważnymi zaburzeniami mowy lub jej brakiem.