Misja szkoły

Home / Misja szkoły

Dążymy do tego, aby być liderem w edukacji, w najszerszym znaczeniu tego słowa, w stosunku do wszystkich uczniów, bez względu na ich możliwości i umiejętności. Dążymy do tego, aby nasza szkoła była szkołą włączającą. Okazujemy szacunek i doceniamy każdego członka społeczności szkolnej.

Naszym celem jest:

1. Zaoferowanie każdemu dziecku możliwości uczenia się, a więc:

 • oceniania i wykorzystania indywidualnego potencjału ucznia
 • dostosowania wymagań programowych zróżnicowanych pod względem poziomu i tempa pracy odpowiednio do możliwości ucznia
 • konstruowania indywidualnych programów wtedy, kiedy jest to konieczne
 • korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz innych pomocy
 • ustalenia realistycznych i odpowiednich celów dla każdego ucznia
 • wspierania rozwoju specjalistycznymi metodami nauczania, tam gdzie istnieje taka potrzeba.

 

Opracowanie:
Warsztaty nauczycieli z Gill Brearley

2. Dążenie do włączenia wszystkich uczniów poprzez:

 • zapewnienie każdemu uczniowi odpowiedniego dostępu do uczenia się
 • zapewnienie szacunku każdemu, zarówno w relacji uczeń – uczeń, jak też pedagog/pracownik – uczeń
 • przywiązywanie dużej wagi do wzmacniania poczucia własnej wartości oraz zapewnienie każdemu uczniowi poczucia rzeczywistych osiągnięć
 • rozwijanie możliwości szkolenia się dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
 • pracowanie w zespole wraz ze specjalistami z innych dziedzin oraz z przedstawicielami organizacji, rodzicami i rodzinami uczniów na korzyść indywidualnego dziecka
 • wykorzystywanie wszystkich zasobów i środków dostępnych zarówno w szkole, jak i w otoczeniu.