Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Komunikacja – najbardziej naturalna potrzeba człowieka
– fundament rozwoju dziecka

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
Anna Walkiewicz

Bezpośredni numer telefonu do ZWWR: 511-168-010.

Nasz zespół powstał we wrześniu 2006r. Zespół tworzą:
• neurologopedzi
• psychologowie
• pedagodzy
• rehabilitant

Szczególną troską otaczamy dzieci niemówiące i z trudnościami w komunikacji. W ramach terapii wykorzystujemy wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji (z j. ang. AAC – to wszelkie sposoby pomagające osobom niemówiącym lub słabo mówiącym w porozumiewaniu się). Wszyscy terapeuci posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu AAC.

Nasz Zespół specjalizuje się w terapii różnorakich nieprawidłowości w rozwoju mowy a szczególnie zaburzeń językowych. Nasi specjaliści w pracy nad zaburzeniami językowymi opierają się m.in. na metodzie Hanen wspierającej komunikację dzieci (link do oficjalnej strony metody Hanen- http://www.hanen.org)

Wspólnie z rodziną poszukujemy najlepszych sposobów:
– porozumiewania się,
– rozwijania interakcji,
– aktywności stymulujących rozwój mowy i innych form komunikacji,
– kształtowania poczucia tożsamości dziecka, jego podmiotowości i sprawczości.

Ważnym elementem terapii w ZWWRD jest współpraca z rodzicami i rodziną dziecka.
Rodzic jest tu traktowany jako partner Zespołu. Zna swoje dziecko najlepiej, jest z nim silnie związany i przebywa z nim najdłużej, dlatego terapeuci są zawsze otwarci na rozmowy, sugestie i pytania ze strony rodziców. Rodzic ma również możliwość uczestniczenia w szkoleniach z częścią warsztatową prowadzonych przez zespół oraz zapraszanych gości.

Wsparcie rodziców dotyczy m.in.:
• wspierania rodziców w roli świadomego partnera komunikacji dziecka,
• rozpoznawania zachowań dziecka i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
• informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i zabawki,
• doboru optymalnej pozycji do aktywności dziecka oraz adaptacji środowiska domowego do potrzeb i możliwości dziecka.

Zespół stara się wdrażać model pracy skoncentrowany na rodzinie. Ścisła współpraca ma pomóc dostosować działania adekwatne do życia codziennego dziecka w jego naturalnym środowisku. W roku szkolnym 2019/20 Zespół przystąpił do projektu pilotażowego: „Agora ECI – Rozwój świadczeń z zakresu wczesnej interwencji  poprzez uczestnictwo i współpracę.” w ramach międzynarodowego projektu “Early Childhood Intervention (ECI) Agora”.

W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się:
– indywidualne zajęcia z udziałem rodziców, mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka jak również
– zajęcia w 2-3 osobowych grupach stymulujących rozwój umiejętności komunikacyjnych i kontakty społeczne z rówieśnikami.

Zajęcia są bezpłatne (finansowane przez Urząd Miasta st. Warszawy) wymiar: od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością,
tym większe stwarzamy szanse na wykorzystanie w pełni jego potencjału rozwojowego.

Zespół WWR wspiera również rozwój dzieci z Domu Dziecka nr. 15 oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Bajkowy Dworek”, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Program terapeutyczny szczególny nacisk kładzie na rozwój komunikacji i wykorzystanie różnych form komunikacji alternatywnej.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Zespołu:
– „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wydawana przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne właściwe dla zamieszkania dziecka; link do strony z listą poradni: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie
– Podanie o przyjęcie dziecka do Zespołu (druk na miejscu)

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Poz.1635), aktualny link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635