Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Komunikacja jest najbardziej naturalną potrzebą człowieka i zarazem fundamentem rozwoju dziecka.

Nasz Zespół specjalizuje się w terapii różnorakich nieprawidłowości w rozwoju mowy a szczególnie zaburzeń językowych. Nasi specjaliści w pracy nad zaburzeniami językowymi opierają się m.in. na metodzie Hanen wspierającej komunikację dzieci (http://www.hanen.org)

Szczególną troską otaczamy dzieci niemówiące i z trudnościami w komunikacji.
Wspólnie z rodziną poszukujemy najlepszych sposobów porozumiewania się, rozwijania interakcji i różnych aktywności stymulujących rozwój mowy i innych form komunikacji. Zwracamy uwagę na kształtowanie poczucia tożsamości dziecka, jego podmiotowości i sprawczości. W ramach terapii wykorzystujemy wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji (z j. ang. AAC – to wszelkie sposoby pomagające osobom niemówiącym lub słabo mówiącym w porozumiewaniu się).

Nasz zespół powstał we wrześniu 2006r. Zespół tworzą:
• neurologopedzi
• psychologowie
• pedagodzy
• rehabilitant
Wszyscy terapeuci posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu AAC.
Ważnym elementem terapii w ZWWRD jest współpraca z rodzicami i rodziną dziecka.
Rodzic jest tu traktowany jako partner Zespołu. Zna swoje dziecko najlepiej, jest z nim silnie związany i przebywa z nim najdłużej, dlatego terapeuci są zawsze otwarci na rozmowy, sugestie i pytania ze strony rodziców. Rodzic ma również możliwość uczestniczenia w szkoleniach z częścią warsztatową prowadzonych przez zespół oraz zapraszanych gości.

Wsparcie rodziców dotyczy m.in.:
• wspierania rodziców w roli świadomego partnera komunikacji dziecka,
• rozpoznawania zachowań dziecka i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
• informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i zabawki,
• doboru optymalnej pozycji do aktywności dziecka oraz adaptacji środowiska domowego do potrzeb i możliwości dziecka.

W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się indywidualne zajęcia
z udziałem rodziców, mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka jak również zajęcia w 2-3 osobowych grupach stymulujących rozwój umiejętności komunikacyjnych i kontakty społeczne z rówieśnikami.
Zajęcia są bezpłatne (finansowane przez Urząd Miasta st. Warszawy) w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością,
tym większe stwarzamy szanse na wykorzystanie w pełni jego potencjału rozwojowego.

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
Aldona Mysakowska-Adamczyk

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.
Numer telefonu: 511-168-010.

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Poz.1635), aktualny link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Zespołu:
– „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wydawana przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne właściwe dla zamieszkania dziecka (link do strony z listą poradni)
http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie
– Podanie o przyjęcie dziecka do Zespołu (druk na miejscu)

W I semestrze roku szkolnego 2019/20 Zespół przystąpił do projektu pilotażowego: „Agora ECI – Rozwój świadczeń z zakresu wczesnej interwencji  poprzez uczestnictwo i współpracę.” w ramach międzynarodowego projektu “Early Childhood Intervention (ECI) Agora”. Projekt finansowany jest przez fundację Velux Foundations. Wraz z Polską biorą w nim udział kraje: Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Węgry. Pilotaż realizowany jest równolegle w trzech polskich miastach, tj. w Lublinie, Węgrowie oraz Warszawie.

Projekt ma na celu rozwijać i rozpowszechniać kierunek działań z zakresu wczesnej interwencji skoncentrowany na całej rodzinie. Model zakłada ścisłą współpracę
i działania adekwatne do życia codziennego w naturalnym środowisku dziecka.

14-15 czerwca 2019r. odbyło się szkolenie pilotażowe: “WI/WWR skoncentrowany na rodzinie.” poprowadzone przez polskich koordynatorów projektu: Małgorzatę Dońską-Olszko oraz Annę Walkiewicz.

W listopadzie 2019 r. , Łuków, spotkanie pracowników trzech ośrodków pilotażowych „ Budowanie sieci Ośrodków Agora”.
więcej informacji pod linkiem