Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Jedną z form dostosowania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia jest (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych –  Dz. U. z 2012 r. poz 204, z późn. zm.) wydłużenie etapu edukacyjnego.

Pierwszy etap edukacyjny można wydłużyć  maksymalnie o jeden rok, natomiast drugi etap edukacyjny można wydłużyć dwukrotnie o jeden rok.

Decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia. Może ono nastąpić w dowolnym momencie edukacji dziecka.