Rekrutacja

Home / Rekrutacja

Informujemy Państwa, że nabór do klasy I na rok szkolny 2024/2025 przewidziany jest na luty i do 15 marca 2024r. W tym czasie będziemy również prowadzić nabór dzieci 3 letnich do oddziałów przedszkolnych.

Zasady rekrutacji obowiązujące w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie

 • Do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Ruchową i Sprzężoną przyjmowane są dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na okres roku szkolnego lub etapu nauczania.

 • Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie:

  • z niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężoną (ruchową i intelektualną w stopniu lekkim) – uczniowie realizujący podstawę programową kształcenia ogólnego,
  • z niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężoną (ruchową i intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – uczniowie realizujący założenia Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego w oparciu o właściwą dla nich podstawę programową.
 • Do SPS nr 327 przyjmowani są uczniowie z terenu Warszawy. W przypadkach, gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły lub placówki specjalnej odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności, możliwe jest przyjęcie ucznia spoza Warszawy. W takich przypadkach przyjęcie do szkoły następuje na podstawie skierowania Prezydenta m.st. Warszawy, wydanego na wniosek starosty.

 • O przyjęciu uczniów decyduje ilość wolnych miejsc oraz możliwości organizacyjne (lokalowe) utworzenia klas pierwszych zgodnie z niepełnosprawnością ucznia i wytycznymi organu prowadzącego. Do klas już istniejących uczniowie są przyjmowani w przypadku wolnych miejsc w trakcie całego roku szkolnego.

 • Podstawą przyjęcia do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 327 wraz z oddziałami przedszkolnymi jest złożenie następujących dokumentów w sekretariacie szkoły:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I lub do oddziału przedszkolnego (z uzasadnieniem informującym o rodzaju niepełnosprawności)
  • aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły
  • zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego (tylko do kl. I Szkoły Podstawowej)
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (tylko do oddziałów przedszkolnych)
  • skierowania organu prowadzącego, jeśli uczeń jest spoza terenu miasta st. Warszawy.
 • W przypadku przyjęcia ucznia do klasy już istniejącej oprócz podania rodziców i aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego konieczne jest złożenie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

  Rodziców wraz z dzieckiem będziemy indywidualnie zapraszać na spotkania umówione telefonicznie.

  Komisja rozpatruje tylko wnioski z aktualnym orzeczeniem Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej. W przypadku braku aktualnego orzeczenia wniosek nie będzie rozpatrywany.